Skip to content

1Gezin1Plan1Regisseur

Wij werken vanuit de methode 1gezin1plan1regisseur. Vanuit dit proces wordt er een start gemaakt aan de zorg van jong tot oud. Het uitgangspunt is zo vroeg mogelijk zorgen voor een integrale, effectieve aanpak volgens de werkwijze van 1Gezin1Plan1Regisseur. Om effectieve zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het belangrijk om rekening te houden met de leefsituatie en ervaring van alle gezinsleden. En daarbij ook de zelfredzaamheid van het gezin in te schatten om te bekijken of het gezin zelf de regie kan voeren of hier ondersteuning bij nodig heeft (een professional die de regie voert).

Zelfregie wordt versterkt

Zelfregie wordt versterkt

Samenredzaamheid en participatie worden vergroot

Samenredzaamheid en participatie worden vergroot

Iedereen is betrokken

Iedereen is betrokken

Er wordt ondersteuning binnen een samenhangend systeem geboden

Er wordt ondersteuning binnen een samenhangend systeem geboden

Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken

Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken

Zorg wordt duurzaam ingezet

Zorg wordt duurzaam ingezet

De samenwerking tussen betrokkenen is helder

De samenwerking tussen betrokkenen is helder

Er is zicht op kwaliteit

Er is zicht op kwaliteit

Er is zicht op effectiviteit

Er is zicht op effectiviteit

Er is zicht op financiële kaders

Er is zicht op financiële kaders

Uitgangspunten in het werkproces

Eén gezin

 • Alle leden van het gezin/huishouden worden gesproken.
 • De problematiek op alle leefgebieden wordt in kaart gebracht.
 • De patronen in het gezin/huishouden en de hulpverleningsgeschiedenis worden uitgevraagd.
 • Alle betrokkenen uit het netwerk worden gesproken middels een startoverleg.
 • De voortgang wordt gemonitord middels voortgang overleggen.
 • De veiligheid van kinderen, zorgafhankelijke volwassenen en kwetsbare ouderen wordt altijd in kaart gebracht bij kwetsbare gezinnen/huishoudens.

Eén plan

 • Er wordt een samenhangend plan gemaakt op basis van een integrale analyse, een gewenst perspectief en daaraan gekoppeld doelen en acties.
 • De krachten en zorgen worden integraal geanalyseerd.
 • Er wordt een gewenst perspectief bepaald.
 • Er wordt gewerkt met het ondersteuningsplan en indien nodig het Veiligheidsplan.

Eén procesregisseur

 • Bij kwetsbare gezinnen/huishoudens is duidelijk wie proces- en casusregie voert.
 • Regie wordt uitgevoerd volgens de richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur.
 • Professionals zijn toegerust met de juiste competenties, bevoegdheden en randvoorwaarden voor het voeren van regie bij kwetsbare gezinnen/huishoudens
Kiwa ISO 9001 logo NL_526
sbb-beeldmerk
SKJ