Skip to content
CSZ

Cultuur sensitieve zorg

De impact van een migratieverleden, taalbarrières en andere (al dan niet religieuze) culturele gewoonten vereisen een cultuursensitieve benadering. Voor hulpverleners en organisaties vormen communicatieproblemen, culturele verschillen, variaties in waarden en normen, en diversiteit in geloofsovertuigingen een uitdaging bij het tijdig signaleren en bereiken van kwetsbare jeugd, volwassenen en ouderen.

Ons team is divers en ervaren in het bieden van gespecialiseerde ondersteuning. Wij baseren onze aanpak op het tot stand brengen van verbinding, het aansluiten bij individuele behoeften en het bevorderen van zelfredzaamheid in begeleiding. Ons gespecialiseerde team bestaat uit professionals met verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen, en zij beheersen de talen die nodig zijn om effectieve communicatie te waarborgen. Bovendien werken wij samen met beëdigde tolken die meerdere talen beheersen en ingezet kunnen worden wanneer dit noodzakelijk is.

Door aan te sluiten bij de behoeften van jongeren, volwassenen en ouderen, kunnen we gezamenlijk werken aan het versterken van hun eigen regie en zelfredzaamheid.

JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND

In de recente tijd is er een zorgwekkende toename van criminaliteit, drugs/alcoholgebruik en psychische klachten onder jongeren, wat vraagt om meer specifieke aandacht.
Onze benadering richt zich op het bieden van toegankelijke zorg die aansluit bij de leefwereld van deze jongeren. Cultuursensitief werken met jongeren is een benadering waarbij onze professionals rekening houden met de culturele achtergrond, waarden, normen en tradities van jongeren en hun families. Het doel is om effectief te communiceren en passende ondersteuning te bieden, terwijl culturele diversiteit wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Culturele competentie, Cultuurspecifieke kennis, Respect voor diversiteit, Taalvaardigheid, Aanpassingsvermogen, Samenwerking met de gemeenschap, Bewustzijn van trauma en stress en Inclusiviteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke aspecten van cultuursensitief werken die wij als uitgangspunt nemen binnen de ondersteuning.  
Door cultuursensitief te werken, kunnen professionals beter inspelen op de behoeften van jongeren en bijdragen aan positieve resultaten in hun welzijn en ontwikkeling. Het bevordert ook een respectvolle en inclusieve samenleving waarin iedereen wordt gewaardeerd, ongeacht hun culturele achtergrond.

CSZ
Old woman muscle pain.

OUDEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND

Ook de ouders/senioren binnen het gezin met een migratie achtergrond hebben laagdrempelige hulpverlening nodig. Volwassenen met een migratie achtergrond vinden ook moeilijker aansluiting binnen de hulpverlening door schaamte, onwetendheid, slechte/geen Nederlandse taalbeheersing, 
verschil in culturele waarden en normen, taboes en gebrek aan vertrouwen. Hierdoor zoekt grotendeels van deze doelgroep de hulpverlening niet uit zichzelf op. Preventieve zorg blijft dan vaak uit, en problemen op psychisch en lichamelijk vlak stapelen zich op en komen te laat of helemaal niet aan het licht. Onze professionals maken deze zorg laagdrempelig, sluiten aan bij de belevingswereld en spreken dezelfde taal. 

Kiwa ISO 9001 logo NL_526
sbb-beeldmerk
SKJ